jueves, 13 de septiembre de 2018

GUIONES OCTUBRE

GUIONES OCTUBRE
REPASO T.1 SOCIAIS - Que debes saber do tema.
1.       Que é unha estrela? pax 8
2.       Que é o sol? pax 8
3.       Por que o Sol é tan importante para a vida no noso planeta? pax 8
4.       Que é  un planeta? pax 8
5.       Que é a Terra? pax 8
6.       Que é a órbita? pax 8
7.       Quen forma o sistema solar? Fai un debuxo coas súas características. pax 8
8.       Que movementos realiza a Terra e canto tempo duran? pax 10,11,12,13
9.       Que é o eixe de rotación? pax 11
10.   Que provoca o movemento de rotación? Escribe os diferentes momentos que se suceden durante o día. pax 11
11.   O movemento de translación provoca as estacións do ano. Escribe as estacións do ano co día que comezan e finalizan, ax 12,13
12.   Que é un satélite? Cal é o satélite da Terra? pax 14
13.   Fai os debuxos e explica as distintas fases da Lúa. pax 14
14.   A que se deben as mareas? pax 15
15.   Que son os cometas? pax 16
16.   Que son os meteoritos? pax 16
17.   Que é unha galaxia? Como se chama a nosa galaxia?pax 16
18.   Que utilizan os astrónomos para estudar o universo?
19.   Que é o universo? pax 17

GUIÓN DE MATEMÁTICAS T.1 
1.         Saber que unidad de orden representan las cifras de un número. Dibujar un ábaco que represente un número cualquiera y reconocer el valor que tiene cada una de sus cifras. libro pag 8,9
2.         Valor de las cifras de un número. Equivalencias entre las unidades de orden por ej: 2 DM=20 UM=200C
3.         Lectura de números hasta las centenas de millar. apuntes pag 1
4.         Descomponer un número en unidades de orden y en sumas, apuntes pag 1 y libro pag 10
5.         Saber qué número representa un número descompuesto en unidades de orden o en sumas para luego compararlo pag 11
6.         Ordenar números de mayor a menor o al revés. pag 11
7.         Aproximar o redondear un número a las decenas, centenas o unidades de millar. pag12
8.         La suma y la resta con sus términos. Saber calcular un término que falte en una suma o en una resta. Apuntes pag 3, libro pag 14,15
9.         Cálculo mental: sumar o restar 10 a un número pag 9,16
10.     Calcular con paréntesis pag 17
11.     Cálculo: sumar, restar, multiplicar  y dividir por una cifra.
12.     Problemas variados
13.     Repasar los ejercicios hechos en clase.
14.     Estudiar las tablas de multiplicar.

GUIÓN GALEGO T.1 e T.2
1.         Vocabulario T.1 e T.2 pax 10,25,26.
2.         A carta persoal. Partes que debe ter. Saber facer unha carta pax 16.
3.         A que se chama orde alfabética? Saber as letras do alfabeto. Ordenar palabras alfabeticamente. pax 17.
4.         Tipos de comunicación. Saber recoñece situacións onde se produce comunicación e indicar de que tipo.Pax 18,19.
5.         Que é a sílaba? Como poden ser as palabras segundo o número de sílabas? Separar as palabras en sílabas. Saber como separar as palabras ao final de liña de todas as formas posibles. pax 20,21.
6.         Buscar no dicionario unha palabra pax 33.
7.         Que é unha palabra e unha oración? Ordenar as palabras para formar unha oración con sentido pax 34,35.
8.         Tipos de punto: recoñecelos e saber usalos. Distinguir os parágrafos dun texto. Pax 36,37.
9.         Lectura e comprensión dun texto.
10.     Ditado.
11.     Repasar os exercicios feitos na clase.


GUIÓN DE LENGUA T.1 e T.2.
1.         Vocabulario T.1 y T.2 Pág. 9,10,25,26.
2.         ¿A qué se llama orden alfabético? Saber el abecedario. Ordenar palabras alfabéticamente Pág. 13.
3.         La comunicación: Tipos que hay y reconocer que tipo de comunicación se produce en una situación cualquiera. pag 14,15.
4.         El punto: uso, tipos, reconocerlos los diferentes tipos en un texto. Saber diferenciar los párrafos de un texto. Pag 16,17.
5.         La carta: conocer sus partes y saber hacer una. Elaborar un sobre para poder enviar una carta. pag 18,19.
6.         El diccionario, las palabras guía, la acepción. Buscar palabras en e diccionario pag 29,30
7.         ¿Qué es una oración? Ordenar palabras para hacer una oración. Reconocer el verbo en una oración. pag 30,31.
8.         ¿Qué es la sílaba? Separar en sílabas. ¿Qué es la sílaba tónica? Rodear la sílaba tónica en una palabra y luego indicar si es aguda, llana o esdrújula pag 32.
9.         Las normas. Expresiones que se utilizan para expresar normas. Escribir normas utilizándolas pag 35.
10.     Reconocer en un poema: los versos, las palabras que riman. pag 36 y apuntes.
11.     Repasar los ejercicios hechos en clase


REPASO NATURAIS T.1
1.       Cales son as funcións vitais? pax 8
2.       Que nos permite a función de nutrición? pax 8
3.       Que nos permite a función de reprodución? pax 9
4.       Que nos permite a función de relación? pax 9
5.       Como clasificamos os animais segundo a súa alimentación? pax 8
6.       Como se alimentan as plantas? pax 8
7.       Diferenza entre animais e plantas? pax 8
8.       Que son animais ovíparos e vivíparos? pax 9
9.       Como podemos clasificar os animais segundo se teñen ou non ósos? pax 10
10.   Clasificar animais segundo sexan animais vertebrados ou invertebrados pax 10
11.   Que son animais vertebrados? pax 10
12.   Cales son as características dos animais vertebrados? pax 10
13.   Cales son os cinco grupos nos que se dividen os animais vertebrados? pax 10
14.   Que son animais invertebrados? pax 11
15.   Cales son as características dos animais invertebrados? pax 11
16.   Cales son os seis grupos nos que se dividen os animais invertebrados? pax 11
17.   Cal é o grupo de invertebrados máis abundante? pax 12
18.   Cales son as características dos artrópodos? pax 12
19.   En que  grupos clasificamos os artrópodos? pax 12
20.   Características dos insectos. Indicar nun debuxo como teñen dividido o seu corpo pax 12
21.   Características dos arácnidos. Indicar nun debuxo como teñen dividido o seu corpo pax 13
22.   Características dos crustáceos. Indicar nun debuxo como teñen dividido o seu corpo pax 13
23.   Explica as características das esponxas, as medusas, os equinodermos, os vermes e os moluscos con exemplos. pax 14,15

GUION CONTROL DE MÚSICA T.1
1.       ¿Qué es el pulso y cómo se representa? pag 9, apuntes pag 1
2.       ¿Qué es oír y escuchar? pag 8
3.       ¿Qué es un pentagrama? pag  13,  apuntes pag 2
4.       ¿Cuáles son las figuras musicales? ¿Cómo se representan y cuánto tiempo duran? pag 10 y apuntes pag3,4
5.       ¿Cuáles son las notas musicales? Saber representarlas en un pentagrama con su nombre. apuntes pag 2.
6.       ¿Qué es la clave? pag 14, apuntes pag 2
7.       Lectura de las notas de una partitura.
8.       Repasar el cuaderno de música tema-1.