sábado, 13 de enero de 2018

SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO

Este es el trabajo previsto para esta semana, puede sufrir algún cambio. Consulta al final de cada día.
Todos los días ESTUDIAREMOS las asignaturas que nos toca para el día siguiente y haremos LOS EJERCICIOS que no haya terminado en clase, consulta la libreta.
En los BLOGS de cada materia, tienes todo el material que necesitas para tu trabajo: Vídeos, apuntes, actividades de repaso, guiones, no te olvides de consultarlos.
Lunes 15-1-2018          traer recortados los motivos de plástica
SOCIAIS:Estud.T.4 , pagx 68 O meu barrio e o meu concello,  Proxecto.  
GALEGO: Estud. T.5 e T.6, Guión. Repaso control. PRÓXIMO CONTROL MÉRCORES 17
GUIÓN T.5 e T.6  Galego
1.      Vocabulario T.5 e T.6 pax 87,88,104
2.      Que son as palabras antónimas? Saber substituír unha palabra pola súa antónima. pax 95
3.      Que son os adxectivos? Recoñecelos nun texto, saber a que substantivo se refiren e indicar o seu xénero e número. pax 96,97
4.      Norma ortográfica das palabras con r e rr, pax 98
5.      Que debemos explicar para describir unha persoa e saber facer a súa descrición. pax 94.
6.      Como se describe un obxecto e saber describilo pax 110.
7.      Quen forma un campo semántico? Saber diferenciar as palabras que forman parte dun campo semántico pax 111
8.      Que son os determinantes demostrativos? Recoñecelos, que distancia indican e saber as súas formas, o seu xénero e número. pax 112, 113.
9.      Norma ortográfica das palabras con g, gu e gü. pax 114,115.
10.  Ditado coas normas estudadas ata agora.
11.  Repasar os exercicios feitos na clase.
ART:  Finish The Secret of size page 18. TRAER RECORTADOS LOS MOTIVOS
MATEMÁTICAS: Estud. T.5. El tiempo y el dinero apuntes. Escribe las tablas 2 y 3. Hacer pag 71 (9,10, Cálculo mental) pag 72(4)
LENGUA CASTELLANA: Estud T.5 Y T.6, Todo Guión. Lectura guion BLOG. Hacer pag 116(1) PRÓXIMO CONTROL JUEVES 18
Martes 16-1-2018        
RELIXIÓN: Qué é a paz? Qué situacións levan a paz? Elaborar un vídeo.
MATEMÁTICAS: Estud. T.5. El minuto y el segundo pag 73.Escribe las tablas 4 y 5. Hacer pag 73(1,2,3,4).
INGLÉS: Estud. T.3 Pupil´s book page 25, Activity book page 24
LENGUA CASTELLANA:Estud. T.5 y T.6, TODO guion. CONTROL JUEVES. Hacer pax 117 (6,7)
NATUREZA: Os materiais orixe e propiedades pax 64,65. Estudar as preguntas de repaso das fotocopias. PRÓXIMO CONTROL XOVES 25
GALEGOEstud. T.5 y T.6 todo, guión. CONTROL MAÑÁ
Mércores 17-1-2018         
LENGUA CASTELLANA.: Estud. T.5 y T.6, guión. Repaso control. PRÓXIMO CONTROL MAÑANA
GUION T.5 e T.6  Lengua
1.      Vocabulario T.5 e T.6 pág 87,88,105.
2.      ¿Qué son palabras antónimas? Saber sustituir una por su antónima pág 91.
3.      ¿Qué son los adjetivos? Reconocerlos en un texto, saber a que sustantivo se refieren e indicar su género y número. pág 92,93.
4.      Norma ortográfica de las palabras con r y rr. pág 94,95
5.      Saber describir personas pág 96,97.
6.      Saber cómo podemos empezar y terminar un cuento. Elaborar un cuento breve. pág 98,99.
7.      ¿Qué palabras forman un campo semántico? Saber reconocer las palabras que forman un campo semántico pág 109.
8.      ¿Qué son los determinantes demostrativos? Formas. Saber que distancia indican y cuál es su género y número. pág 110,11.
9.      Norma ortográfica ga, go, gu, gue, gui, güe, güi pág 112,113.
10.   ¿Cómo describimos un objeto? Saber hacer la descripción de cualquier objeto. pág 114,115.
11.   Dictado con las normas estudiadas hasta ahora.
12.  Repasar los ejercicios hechos en clase.
MATEMÁTICAS: Estud. T.5, unidades de tiempo apuntes pag 11 . Escribe las tablas del 6 y 7. Hacer pag 73(5,6) pag 74 (1,2) Traer compás
GALEGOEstud. T.5 y T.6 todo, guión. CONTROL HOXE
SOCIAIS: Estud. T.4., pax 70,71 oral. Unhas eleccións por grupos.
Xoves 18-1-2018
LENGUA CASTELLANA: Estud. T.5 y T.6. CONTROL HOY
MATEMÁTICAS: Estud. T.5. Las horas de los relojes pag 74. Escribe las tablas 8 y 9. Hacer pag 74(3) pag75(4,5)
INGLÉS: Estud. T.3 Pupil´s book page 26, Activity book page 25
GALEGO: Estud.T.7,vocab pax 119,120. Copiar Vocabulario pax 119,120. Proxecto
NATURAIS: Estud.T.4. pax 66,67 Uso dos materiais e o medio ambiente. Proxecto
Venres 19-1-2018
SOCIAIS: Proxecto servizo: os bombeiros
GALEGO: Estud.T.7, pax 119,120 vocabulario. Copiar vocabulario pax 119,120. Facer Lectura T.7 e  Proxecto, Describir a un bombeiro (garda a imaxe, facer a descrición, elaborar presentación con voz en Lensoo Create ou imovie)
INGLÉS: Estud. T.3 Conversación
MÚSICA:  Estud. Apuntes pag 1-5. Ensayar y tocar:"A Rianxeira" y repasar "Cumpleaños Feliz" "Debajo de un botón""Los pollitos" Canción "Paz, paz paz de Juanes".
PRÓXIMOS CONTROLES
·      GALEGO T.5 e T.6: Miércoles 17
·      LENGUA T.5 y T.6: Jueves 18
·      NATURAIS T.4: Xoves 25
·      SOCIAIS T.4: Mércores 31
·      MATEMÁTICAS T.5: Jueves 1 Feb