miércoles, 12 de diciembre de 2018

NO FESTIVAL DE NADAL- XOVES 20 DE DECEMBRO

Levaremos:
uniforme do colexio e  un gorro de Papá Noel.  NON ESQUEZADES A FRAUTA.

jueves, 6 de diciembre de 2018

OBRA MUSICAL

El viernes 30 de noviembre 3º y 4º E.P. acudimos al auditorio de Vigo para ver una obra musical:
"El mágico planeta de los intrumentos insólitos". Nos encantó. Puedes ver parte a continuación.

domingo, 2 de diciembre de 2018

GUIONES ENERO


GUION T.5 El dinero y el tiempo- Matemáticas
1.      Saber las siguientes equivalencias: 1 año=365 días, 1año bisiesto=366 días, 1 año=12 meses, 1 semana=7 días, 1 día= 24 h, 1 mes= 31,30, 28 o 29 días, media hora= 30 min, 1 cuarto de hora= 15 min, 3 cuartos de hora= 45 min, 1 h= 60 min, 1 min =60 s
2.      Conocer los meses del año con los días que tienen.
3.      Leer las horas de un reloj analógico y de uno digital de dos formas.
4.      Saber dibujar un reloj analógico y digital con la hora que se indica.
5.      Poner en que hora nos encontramos después de avanzar o retroceder un tiempo. Ej: Son las 7 y media ¿Qué hora era hace 45 min o, qué hora será después de 35 min?
6.      Expresar unas unidades de tiempo en otras. Ej: horas en minutos, minutos en segundos y al revés.
7.      Conocer todos los billetes y monedas que hay en europa (1cts, 2 cts, 5 cts, 10 cts, 20 cts, 50 cts, 1 €, 2 €,5 €, 10 €, 20 €, 100 €, 200 €, 500 €) y sus equivalencias (1 €= 100 cent.   y  235cent=2€ 35cent)
8.      Indicar que billetes y monedas debo utilizar para pagar una cantidad de dinero.
9.      Pasar de euros a céntimos y al revés.
10.  Operaciones con euros y céntimos (sumas, restas y multiplicaciones). Hecho con números decimales.
11.  Problemas variados con unidades de tiempo o dinero.
12.  Repasar los ejercicios hechos en clase


GUIÓN T.5 e T.6  Galego
1.      Vocabulario T.5 e T.6 pax 87,88,104
2.      Que son as palabras antónimas? Saber substituír unha palabra pola súa antónima. pax 95
3.      Que son os adxectivos? Recoñecelos nun texto, saber a que substantivo se refiren e indicar o seu xénero e número. pax 96,97
4.      Norma ortográfica das palabras con r e rr, pax 98
5.      Que debemos explicar para describir unha persoa e saber facer a súa descrición. pax 94.
6.      Como se describe un obxecto e saber describilo pax 110.
7.      Quen forma un campo semántico? Saber diferenciar as palabras que forman parte dun campo semántico pax 111
8.      Que son os determinantes demostrativos? Recoñecelos, que distancia indican e saber as súas formas, o seu xénero e número. pax 112, 113.
9.      Norma ortográfica das palabras con g, gu e gü. pax 114,115.
10. Ditado coas normas estudadas ata agora.
11. Repasar os exercicios feitos na clase.GUION T.5 e T.6  Lengua
1.      Vocabulario T.5 e T.6 pág 87,88,105.
2.      ¿Qué son palabras antónimas? Saber sustituir una por su antónima pág 91.
3.      ¿Qué son los adjetivos? Reconocerlos en un texto, saber a que sustantivo se refieren e indicar su género y número. pág 92,93.
4.      Norma ortográfica de las palabras con r y rr. pág 94,95
5.      Saber describir personas pág 96,97.
6.      Saber como podemos empezar y terminar un cuento. Elaborar un cuento breve. pág 98,99.
7.      ¿Qué palabras forman un campo semántico? Saber reconocer las palabras que forman un campo semántico pág 109.
8.      ¿Qué son los determinantes demostrativos? Formas. Saber que distancia indican y cuál es su género y número. pág 110,11.
9.      Norma ortográfica ga, go, gu, gue, gui, güe, güi pág 112,113.
10.  ¿Cómo describimos un objeto? Saber hacer la descripción de cualquier objeto. pág 114,115.
11.  Dictado con las normas estudiadas hasta ahora.
12. Repasar los ejercicios hechos en clase.

Preguntas repaso T.4. Naturais
1.      Que é a materia?
2.      Que propiedades ten a materia?
3.      Tipos de materia
4.      Tipos de mesturas
5.      Cales son os estados da materia?
6.      Que cambios pode sufrir a materia?
7.      Que é un cambio de estado?
8.      Que son os materiais?
9.      Como poden ser os materias segundo a súa orixe?
10. Como poden ser os materiais naturais?
11. Cales son as propiedades da materia?
12. Para que utilizamos os materiais?
13. Que características teñen algúns materiais que usamos?
14. Que é a regra dos tres R?


Preguntas repaso sociais Tema-4. (ver preguntas resueltas)
1.      Que son as normas de convivencia?
2.      Onde aprendemos as normas de convivencia?
Cales son algúns dos nosos dereitos e obrigas?
3.      Cando son un bo cidadán?
4.      Que é unha localidade?
5.      Que é a poboación?
6.      Que dous tipos de poboación hai dependendo onde vivan?
7.      Características das cidades?
8.      Características das vilas ou aldeas?
9.      Como se organiza unha localidade?
10. Que tipos de barrios nos atopamos no centro?
11. Cales son os barrios das aforas?
12. Quen forma un municipio?
13. Como funciona o meu barrio?
14. Quen se encarga de dirixir ou gobernar o municipio?
15. Cales son as principais funcións do concello?
16. Cales son os principais servizos municipais que nos ofrecen os concellos?
17. Que son os impostos municipais?
18. Que son as materias primas?
19. Como clasificamos as persoas segundo o tipo de traballo que realizan?
20. Que traballos pertencen o sector primario.
21. Tipos de agricultura.
22. Tipos de gandaría.
23. Tipos de pesca
24. Que son produtos elaborados?
25. Que traballos son do sector secundario?
26. Cales son algúns dos traballos do sector terciario ou de servizos?
27. Que é a educación viaria? 

domingo, 11 de noviembre de 2018

MAGOSTO

Recorda que mañá luns, traeremos as castañas picadas para celebrar o Magosto.

Grazas pola vosa colaboración.GUIONES FINALES NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO

GUION T.4  Matemáticas
1.      Estudiar las tablas de multiplicar pag 26, apuntes pag 5
2.      Términos de la división. pag 52., apuntes pag 8
3.      Saber si una división es entera o exacta pag 54,56, apuntes pag 8
4.      Calcular un término que falte en una división conocidos  los otros términos. Por ejemplo calcular el dividendo conociendo el divisor, cociente y resto pag 54,56,59., apuntes pag 8
5.      La prueba de la división. ver los apuntes copiados en la libreta. Apuntes pag 8
6.      Cálculo mental sumar y restar centenas a un número de tres cifras pag 53,57
7.      Saber que es  y calcular el doble, triple, mitad, tercio y cuarto pag 28,55, ver apuntes  pag 4
8.      Calcular a mitad, el tercio o un cuarto de un número pag 75. Apuntes pag 4
9.      Resolver problemas variados.
10. Repasar los ejercicios hechos en clase.
11. Actividades repaso de la división. Entregar antes del examen.

 Preguntas repaso T.3. Naturais
1.      As etapas da vida. Cales son, que idade abarcan, que características ten cada etapa. pax 44,45
2.      Que son os hábitos saudables? Recadro pax 47
3.      Cales son os hábitos saudables máis importantes? Saber explicalos. pax 46,47
4.      Que é a enfermidade? Enfermidades máis comúns cos seus síntomas. pax 47
5.      Que son os nutrientes? pax 48
6.      Que nutrientes conteñen os alimentos e que nos aportan? pax 48,49
7.      Saber, dos alimentos que aparecen  no tema, que nutrientes aportan? pax 48,49,50
8.      Que é a dieta? pax 50
9.      Que debe incluír unha dieta saudable? Recadro pax 51
10. Que é a pirámide de alimentos? Que alimentos están colocados en cada parte e por que? pax 50
11. Cales son algúns consellos para unha boa alimentación? pax 51
12. Actividades de repaso blog de naturais


Preguntas repaso T.3. Sociais
1.      Que é unha paisaxe? Como poden ser as paisaxes? Recadro pax 47
2.      Que é unha paisaxe natural ? Que é unha paisaxe humanizada e tipos? pax 46
3.      Cales son os elementos do relevo das paisaxes de costa? Saber definilos e recoñecelos nunha imaxe pax 48.
4.      Cales son os elementos do relevo dunha paisaxe de interior?Saber definilo e recoñecelos pax 49
5.      Que son as barreiras naturais? recadro pax 51 con exemplos pax 50
6.      Como é o relevo español? Territorio que o forma e os seus límites. pax 50.
7.      Mapa do relevo Español.  Recoñecer Ríos, mares, océanos, illas, macizos, serras, sistemas e cordilleiras máis importantes de España pax 50.
8.      Quen pode producir os cambios nunha paisaxe? pax 54
9.      Que dana o medio natural? pax 54
10. Que podemos facer nos para non contaminar?
11. Que son os parques nacionais? recadro pax 56.
12. Para que se crearon os parques nacionais? pax 56
13. Que tipos de parques nacionais hai en España? pax 56
14. Mapa dos parques nacionais en España pax 57.
15. Actividades repaso blog de sociais
  
GUIÓN T.5 e T.6  Galego
1.      Vocabulario T.5 e T.6 pax 87,88,104
2.      Que son as palabras antónimas? Saber substituír unha palabra pola súa antónima. pax 95
3.      Que son os adxectivos? Recoñecelos nun texto, saber a que substantivo se refiren e indicar o seu xénero e número. pax 96,97
4.      Norma ortográfica das palabras con r e rr, pax 98
5.      Que debemos explicar para describir unha persoa e saber facer a súa descrición. pax 94.
6.      Como se describe un obxecto e saber describilo pax 110.
7.      Quen forma un campo semántico? Saber diferenciar as palabras que forman parte dun campo semántico pax 111
8.      Que son os determinantes demostrativos? Recoñecelos, que distancia indican e saber as súas formas, o seu xénero e número. pax 112, 113.
9.      Norma ortográfica das palabras con g, gu e gü. pax 114,115.
10. Ditado coas normas estudadas ata agora.
11. Repasar os exercicios feitos na clase.


GUION T.5 e T.6  Lengua
1.      Vocabulario T.5 e T.6 pág 87,88,105.
2.      ¿Qué son palabras antónimas? Saber sustituir una por su antónima pág 91.
3.      ¿Qué son los adjetivos? Reconocerlos en un texto, saber a que sustantivo se refieren e indicar su género y número. pág 92,93.
4.      Norma ortográfica de las palabras con r y rr. pág 94,95
5.      Saber describir personas pág 96,97.
6.      Saber como podemos empezar y terminar un cuento. Elaborar un cuento breve. pág 98,99.
7.      ¿Qué palabras forman un campo semántico? Saber reconocer las palabras que forman un campo semántico pág 109.
8.      ¿Qué son los determinantes demostrativos? Formas. Saber que distancia indican y cuál es su género y número. pág 110,11.
9.      Norma ortográfica ga, go, gu, gue, gui, güe, güi pág 112,113.
10.  ¿Cómo describimos un objeto? Saber hacer la descripción de cualquier objeto. pág 114,115.
11.  Dictado con las normas estudiadas hasta ahora.
12. Repasar los ejercicios hechos en clase.

 Preguntas repaso Relixión T.3 e T.4    
1.      Que é, que significa e canto dura o Advento?pax 4
2.      Que é o Nadal e  cando se celebra? pax 4
3.      A Historia de Xesús pax 5
4.      As parábolas do reino de Deus: O tesouro escondido pax 6
5.      Cal é a mensaxe de Xesús? pax 6
6.      Que é o reino de Deus? pax 6
7.      Onde atopamos o reino de Deus? pax 6
8.      Cales son as tres relixións que creen nun só Deus? pax 6
9.      Cales son os libros sagrados de cada relixión? pax 6
10. Que diferenza hai entre a Biblia Xudía ou Tanaj e a Biblia cristiá?pax 53
11. Que contén o Alcorán para os musulmáns? pax 7
12. Cales son os templos onde rezan en cada unha destas relixións?

viernes, 2 de noviembre de 2018

GRAND PRIX- PRACTICA LAS TABLAS DE MULTIPLICAR

Pulsa sobre esta imagen y luego vuelve a pulsar en PLAY para empezar. Escribe tu nombre en el espacio que queda al lado de name:, y clica en CONTINUE, Luego en PLAY NOW y en STAR GAME. Fíjate bien que tabla te pregunta y pulsa en la opción correcta para darle gasolina al coche. Cuanto más rápido aciertes el coche avanzará más rápido, pero si fallas o tardas mucho el coche se frenará. Intenta llegar de primero. SUERTE.
ADVERTENCIA: No pulses en ninguna otra ventana o mensaje de los alrededores, para evitar que se descarguen en tu ordenador, cosas que sin darte cuenta te puedan afectar a su funcionamiento. Ten el adobe flash player activado, sino no funciona

sábado, 27 de octubre de 2018

EXPOSICIÓN SAMAÍN O MARTES.

Nas clases de Inglés, Plástica e Galego traballouse durante estes días o Samaín. 

O martes faremos a exposición dos traballos realizados en cada clase.

Os que queiran traer cabazas da casa para a exposición, poden facelo. 
A ANPA entregará un agasallo á cabaza ou traballo máis orixinal e vistoso.

Aquí tes un exemplo de como facelo. Para cortar pide a axuda dun adulto.